ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္ခ်က္ - ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ ၂၀၁၈


၁။ Chipo အေျကာင္း

Chipo သည္ တရုတ္နိုင္ငံရွိ E-Commerce ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားျဖစ္ေသာ

( 1688.com, taobao.com, tmall.com ) မ်ားနွင့္ ဆက္ႏြွယ္ေသာ အြြန္လိုင္းေပၚတြင္ ပစၥည္းမ်ား ရွာရန္အတြက္ အကူအညီေပးျခင္း ၊ ပစၥည္းမ်ာ းဝယ္ယူရန္အတြက္ ကူညီေပးျခင္း၊ ေငြေပးေခ်မွုကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ သယ္ယူ

ပို့ေဆာင္ေရးကုမၸဏီမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ျပီး တရုတ္နို္င္ငံမွ ျမန္မာ နို္င္ငံသို့ ပစၥည္းသယ္ယူနိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း နွင့္ ပစၥည္းျပန္လည္ ပို့ေဆာင္ေပးျခင္းတို့ကို ဝယ္သူနွင့္ ေရာင္းသူ နွစ္ဦးျကားတြင္ ဆက္သြယ္ေပးေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

 

၂။ တရုတ္နိုင္ငံမွ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း ဝန္ေဆာင္မွု

 

"၂.၁။ တားျမစ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား

 

- နိုင္ငံေတာ္မွ တားျမစ္ထားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၊ စိတ္ျကြေဆးမ်ား၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္လက္နက္မ်ား၊ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံကို ထိခိုက္ေစေသာ စာတမ္းမ်ား စသည္မ်ားကို ခြြင့္မျပဳပါ

- ေသရည္ေသရက္မ်ား၊ ေပါက္ကြဲလြယ္ေသာ မီးေလာင္လြယ္ေသာ အရာမ်ား၊ ေလထုကိုသိပ္သည္းေစေသာအရာမ်ား ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမွုကိုျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားကို   ခြင့္မျပဳပါ။

- အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ား၊ မည္သည္မွလာမွန္းမသိေသာ ကေလးကစားစရာပစၥည္းမ်ား၊ ႏွင့္   အသံုးျပဳသူမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ခြင့္မျပဳပါ။

- တိရိစၦာန္မ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္မ်ား၊ ပ်ိဳးပင္မ်ား၊ မ်ိဳးေစ့မ်ား

- ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ျခင္း တင္သြင္းျခင္း ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားေသာ အျခားပစၥည္းမ်ား"ကိုလည္း  ခြင့္မျပဳပါ။

 

၂.၂။ ပစၥည္းမွာယူျခင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

 

- စာရင္းထဲရွိမွာယူထားေသာပစၥည္းမ်ားသည္ သယ္ယူပို့ေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း က်ိဳးျခင္း (သို့မဟုတ္)

ပစၥည္းပံုပ်က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္နိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါက Chipo မွ ပ်က္စီးဆံုးရွံုးမွုကို ေလ်ွာ့ခ်ဖို့သစ္သားေသတၱာျဖင့္

ပို့ေဆာင္ျခင္းဝန္ေဆာင္မွုကို အသံုးျပဳဖို့ အျကံေပးပါသည္။ လက္ရွိ Chipo မွ ပ်က္စီးဆံုးရွံုးမွုကို  ေငြျပန္လည္ေပးေခ်ဖို့ ေပၚလစီ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

- Chipoမွ မွာယူသည့္ ပစၥည္းသည္ ေငြခ်ၿပီးသည္နွင့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေအာ္ဒါမွာေပးပါသည္။

(Chipo မွ ေၾကညာေပးမည့္ အားလပ္ရပ္မ်ား၊ တ႐ုတ္ဘက္မွ ေစ်းခ်ေသာရက္မ်ားမွ လြဲ၍)

ဒါမွမဟုတ္ ပစၥည္းဝယ္ယူလို့မရသည့္ အေျကာင္းအရာတစ္စံုတစ္ရာမ်ားျဖစ္ေပၚပါက ( ဥပမာအားျဖင့္ - ဝယ္သူဖက္

မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို အတည္ျပဳရန္ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္း၊ ေရာင္းသူဖက္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို တံု့ျပန္ရန္

ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္း)၊ Chipo မွ သင့္ရဲ့ ေအာ္ဒါေဖာင္ တြင္ အေျကာင္းျကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

- ေအာ္ဒါတင္ထားေသာ ပစၥည္းအတြက္ ဝယ္ယူခသည္ ဝယ္သူ စရန္ေပးခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်ခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝယ္ယူချဖင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဝယ္ယူခတြင္ အေျပာင္းအလဲ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚပါက Chipo မွ Mchipo.com ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

- Yuan ႏွင့္ MMK တို႔ ေငြလဲလွယ္ႏႉန္းေပါက္ေစ်းသည္ အၿမဲေျပာင္းလဲေနပါသည္။ ဤေပါက္ေစ်းကို Chipo တြင္ ေန႔စဥ္ မနက္ ၁၁ နာရီတြင္ တင္ျပပါမည္။ ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ သုိ႔မဟုတ္ ေအာ္ဒါတြင္ ျပထားေသာ ေပါက္ေစ်းအတိုင္း တြက္ႏုိင္ပါသည္။ ဝယ္ယူသူမွ Chipo တြင္ ေအာ္ဒါအသစ္လုပ္လိုက္သည္ႏွင့္ ပစၥည္းမွာသည့္ႏႉန္းကို တြက္ခ်က္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

- Chipo သည္ ပစၥည္းအေရာင္းအဝယ္အတြက္ ေအာ္ဒါ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ျပီး လုပ္ေဆာင္သြြားမည္။

ေနာက္ျပီး Chipo မွ ဝယ္သူထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ ( ဥပမာအားျဖင့္ - ပစၥည္းကို

ျပန္လည္အတည္ျပဳပါ) ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာ္ဒါေဖာင္တြင္ တတ္နိုင္သေလာက္ ျမန္ျမန္ အေျကာင္းျပန္ေပးပါရန္။

- Chipo တြင္ ေအာ္ဒါ တင္သည့္ ပစၥည္း မ်ားသည့္အတြက္ ေျကာင့္ အြန္လိုင္းဆိုင္မ်ားမွ ပစၥည္းမ်ား မျကာခဏ

ကုန္သြားသည့္အခ်ိန္မ်ားရွိသည္။ သင္မွာထားေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ ကုန္ေနပါေသာ္လည္း Chipo မွ ေအာ္ဒါတင္ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ပစၥည္းအေရအတြက္ ျပည့္စံုေအာင္ ဝယ္ေစလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာ္ဒါ form တြင္ မွတ္စုမွတ္ထားေပးပါ။ သို့မွသာ Chipo ဝန္ထမ္းမွ သင္၏ ေတာင္းဆိုမွုကို ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္မည္။

- Chipo အလုပ္လုပ္ေသာ စနစ္သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးသည္။ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္၊

ordering tool မွ ဝယ္သူ မွတ္ယူထားေသာပစၥည္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ၊ ေအာ္ဒါအတြက္ အခ်က္အလက္။ နားလည္မႉလြဲမွားမႉမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း မွတ္ေပးပါရန္။ ဝယ္သူမွ ေအာ္ဒါ ေဖာင္ ေပၚတြင္ ေသခ်ာရွင္းလင္း

စြြာ မမွတ္ထားပါက Chipo မွ တာဝန္မယူပါ။

- ပစၥည္းအေရအတြက္ တိုးျခင္း၊ ေလ်ာ့ျခင္း သို့မဟုတ္ ပို့ေဆာင္ခ အေပၚမူတည္၍ Chipo မွ ေငြ ျပန္လည္ေကာက္ခံျခင္း သို့မဟုတ္ ေငြျပန္အမ္းျခင္း မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္။

- ေျကြထည္ေျမထည္၊ ဖန္ ၊ မီးသီး စ ေသာ ပို့ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ကြဲလြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ဝယ္သူသည္ ထိုပ်က္စီးမွုမ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်ဖို့ရန္အတြက္ သစ္သားျဖင့္ ထုတ္ပိုးေသာ ဝန္ေဆာင္မွုကို ယူသင့္ေျကာင့္ Chipo မွ အျကံေပးလိုသည္။

- အကယ္၍ ဝယ္သူသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ မွ မဟုတ္ဘဲ အျခားဝက္ဘ္ဆိုဒ္ တြင္ ပစၥည္းဝယ္ယူပါက ၁၀၀ % ေငြေပးေခ်ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ေရာင္းသူမွ ပိုက္ဆံ လက္ခံရယူျပီး ပစၥည္းပို့ျခင္းမ်ားမရွိျခင္း၊ ေအာ္ဒါ မွားျခင္း၊ ေရာင္းသူထံသို့ တုိင္ျကားခ်က္မေပး နိုင္ဘဲ ပစၥည္းမ်ားေပ်ာက္ဆံုးျခင္း မ်ားကို သတိျပဳပါ။ ( ေရာင္းသူမွ တိုင္ျကားခ်က္ကို တာဝန္မယူေပးျခင္း.... )

- Chipo သည္ ( ပစၥည္း ပို့ေဆာင္မွုအေပၚ၊ သိမ္းဆည္းေနခ်ိန္အေတာအတြင္း၊ ပို့ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ ) အထုပ္မ်ားကို ေဖာက္စစ္ေဆးခြင့္ရွိျခင္း၊ သို့မဟုတ္ ပစၥည္းအေသးစိတ္ မ်ားကို လံုျခံဳမွုအတြက္ ေဖာက္စစ္ေဆးျခင္း၊ ပစၥည္း တင္သြင္း တင္ပို့ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ကို အတည္ျပဳရန္၊ ပစၥည္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ႏွင့္ အျခားအေျကာင္းအရာမ်ားကို ဝယ္သူမွ မသိရွိလည္းပဲ စစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္။

- Chipo ဂိုေဒါင္တြင္ ပစၥည္းေရာက္ရွိျပီး ၇ ရက္ အတြင္း Chipo ၏ စနစ္ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ သြားမည္ျဖစ္ျပီး အကယ္၍ ဝယ္သူမွ ပစၥည္းပို့ေဆာင္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုျခင္းမရွိပါက Chipo မွ ပစၥည္းထိန္းသိမ္း ခ အတြက္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ျပီး ပစၥည္းတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက Chipo မွ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

- ဝယ္သူ၏ ပစၥည္းသည္ ဗီယက္နမ္ ဂိုေဒါင္ သို့ ေရာက္ရွိျပီးျဖစ္ပါကျဖစ္လာသမ်ွ မည္သည့္ ျပႆနာမဆို Chipo မွ တာဝန္ယူေပးသြားမည္။

- Chipo ဂိုေဒါင္ မွ ပစၥည္းထုတ္ယူျပီးခ်ိန္တြင္ Chipo မွ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။

- အကယ္၍ ပစၥည္းသည္ နယ္စပ္တြင္ ပိတ္ဆို့ေနျပီး ပို့ေဆာင္မွုအတြက္ မလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါက သို့မဟုတ္ ပစၥည္းေပ်ာက္ဆံုးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚပါက Chipo မွ " ျပီးစီးေသာ ပစၥည္း" လုပ္ငန္းစဥ္ အျဖစ္ ဝယ္သူထံသို့ အလုပ္လုပ္ရက္ ရက္ ၃၀ အတြင္း ေငြေပးေခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ( " ဝယ္ယူျခင္း" လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ခ်ြင္းခ်က္အားျဖင့္ ဝယ္သူမွ ဝယ္ယူရန္ အထူးေတာင္းဆိုခ်က္ )

 

၂.၃။ တရုတ္နိုင္ငံ တြင္ သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးအခေျကးေငြ

 

ပစၥည္းမွာယူခ်ိန္ တြင္ သယ္ယူပို့ေဆာင္ခ မလိုပါ။ Chipo မွ တရုတ္ဖက္ မွ ပစၥည္းတန္ဖိုးနွင့္ပို့ေဆာင္ခကို တရုတ္ဖက္ ေရာင္းသူနွင့္ ေငြေပးေခ် သြားမည္ျဖစ္ျပီး ပံုမွန္ ပို့ေဆာင္ခကို ေအာ္ဒါထဲတြင္ ထည့္ေပါင္းျပီး ဝယ္သူထံ အေျကာင္းျကာျခင္း ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ သို့ရာတြင္ အကယ္၍ ပို့ေဆာင္ခသည္ ပံုမွန္ထက္ ( ၆-၁၂ ယြမ္ / ပထမ ကီလိုဂရမ္ ) ထက္ မ်ားပါက Chipo သည္ ဝယ္သူမွ ဝယ္ယူထားျပီျဖစ္ေသာ ပစၥည္းအတြက အတည္ျပဳ သြားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဝယ္သူမွ တရုတ္နိုင္ငံ မွ ပို့ေဆာင္ခကို Chipo မွ တရုတ္ ဖက္ေရာင္းသူႏွင့္ ေအာ္ဒါ မတင္မွီ သိရွိလိုပါက ဝယ္သူသည္ chat box ရွိေအာ္ဒါ form တြင္ Chipo မွ လက္မခံမွီ ေျကာင္းျကားပါ။

 

၂.၄။ ပစၥည္းစစ္ေဆးျခင္း စည္မ်ဥ္းမ်ား

 

- တရုတ္နို္င္ငံ ဂိုေဒါင္သို့ ပစၥည္းေရာက္ရွိျပီးသည္နွင့္ Chipo မွ စစ္ေဆးသြားမည္။ ဝယ္သူမွ ေစ်းဝယ္ျခင္းထဲသို့ မထည့္မွီ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ အေရအတြက္ ၊ အျခားအေသးစိတ္ ပစၥည္းမ်ား ( ဥပမာအားျဖင့္ ဖက္ရွင္ပစၥည္းမ်ား၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆိုဒ္၊ အေရာင္ သို့ရာတြင္ အေရာင္သည္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ေပၚေရာင္းေသာ အေရာင္ထက္ ပိုရင့္ေနျခင္း)

- Chipo မွ ပစၥည္းမ်ား၊ အေသးစိတ္ပစၥည္းမ်ား၊ ပစၥည္း အရည္အေသြး၊ ပစၥည္းအတု၊ ပစၥည္းတံဆိပ္ ႏွင့္ ေဟာင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးခြင့္ မရွိပါ။

- Chipo သည္ ဝယ္သူ လက္ခံရရွိေသာ ပစၥည္းသည္ အေရအတြက္ မျပည့္ျခင္းကို စစ္ေဆးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ခဲ့မိပါက Chipo မွ ၁၀၀% ေငြျပန္အမ္းေပးမည္။

- သယ္ယူပို့ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ပစၥည္း ပြန္းပဲ့ျခင္းမ်ား၊ ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက Chipo မွ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ ပစၥည္းမ်ားပ်က္စီးဆံုးရွံုးျခင္း ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ထုတ္ပိုးျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ ဝယ္သူမွ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

- အကယ္၍ တရုတ္ဖက္မွ ပစၥည္းသည္ ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္းမ်ားျဖစ္ ပါက Chipo သည္ ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံသို့ သယ္ယူျပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ပစၥည္းအတြက္ ျပန္ပို့ရန္ သို့မဟုတ္ ေငြျပန္အမ္းရန္ တရုတ္နိုင္ငံ ဆိုင္ဖက္သို့ ျပန္ဆက္သြယ္သြားမည္။ တရုတ္နိုင္ငံ ဆိုင္ဖက္ မွ Chipo အားေငြျပန္အမ္း ျခင္း ရျပီးသည္နွင့္ တျပိဳင္နက္ ဝယ္သူထံသို့ ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

- အကယ္၍ တရုတ္နိုင္ငံ ဂိုေဒါင္သို့ ေရာက္ရွိလာေသာ ပစၥည္းသည္ ဝယ္သူမွ ေစ်းဝယ္ျခင္းထဲသို့ ထည့္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ( ဥပမာ - ဆိုဒ္၊ အေရာင္၊ အေရအတြက္ ) သည္ မွားယြင္းေနပါက Chipo မွ ျမန္မာဂိုေဒါင္ သို့ မသယ္ေဆာင္မွီ ဝယ္သူနွင့္ အတည္ျပဳရန္ အေျကာင္းျကားေပသြားမည္ သို့မဟုတ္ ပစၥည္းလဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္။

- ပစၥည္းသည္ (၁၀ ယြမ္ နွင့္ ေအာက္) ႏွင့္ ပစၥည္းေရအတြက္ ၂၀၀ ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက Chipo မွ ေရ တြက္ ေပးမည္မဟုတ္။ ေသတၱာနွင့္ ထုတ္ပိုးထားေသာ ပစၥည္း သို့မဟုတ္ အိတ္နွင့္ ထုတ္ပိုးထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေဖာက္စစ္ေဆးခ်ိန္ ပစၥည္းမ်ားပ်က္စီး ဆံုးရွံုးပါက Chipo မွ တာဝန္ယူ သြားမည္မဟုတ္ပါ။

- အကယ္၍ ဝယ္သူသည္ ဒုတိယလက္ကိုင္ပစၥည္း သို့မဟုတ္ အေဟာင္းပစၥည္း မ်ားကို ဝယ္ယူလိုပါက Chipo မွ ပစၥည္းဝယ္ေပးမည္။ သို့ရာတြင္ ပစၥည္း၏ ေမာ္ဒယ္လ္၊ အေရအေသြး ( ဥပမာအားျဖင့္ အစြန္းအထင္း၊ ပ်က္စီးရာ ၊ စသျဖင့္ ) Chipo မွ စစ္ေဆးေပးသြားမည္မဟုတ္ပါ။

- CPU, chip, microchip စေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ထိုပစၥည္းမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း ရွိမရွိ ၊ ပစၥည္းတံဆိပ္ စသည္တို့ကို Chipo မွတာဝန္ယူစစ္ေဆးေပးသြားမည္မဟုတ္ပါ။

 

၂.၅။ အေလးခ်ိန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

 

- ပစၥည္းမ်ားအာလံုးသည္ သူ၏ အမွန္တကယ္ အေလးခ်ိန္ ႏွင့္ ထုထည္ေျကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ အေလးခ်ိန္ ရွိသည္။ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးတြင္ ပံုမွန္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ထုထည္အေလးခ်ိန္တို႔ ႐ွိပါသည္။ ထုိအေလးခ်ိန္ႏွစ္ခုကို ႏႉိင္းယွဥ္ၿပီး ပိုေလးေသာအေလးခ်ိန္ကို ယူ၍ပို႔ေဆာင္ခတြက္ခ်က္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုထည္အေလးခ်ိန္ကို ဤပံုေသနည္းအတိုင္း တြက္ခ်က္ပါသည္။ ထုထည္အေလးခ်ိန္ (kg) = (အလ်ား (cm) * အက်ယ္ (cm) * အျမင့္ (cm))/၆၀၀၀

- ေအာ္ဒါ၏ အေလးခ်ိန္စုစုေပါင္းကိုယူ၍ ယူနစ္အေလးခ်ိန္ေစ်းႏႈန္းကို တြက္ခ်က္ပါသည္

- စုစုေပါင္းအေလးခ်ိန္သည္ ၀.၅ ကီလိုဂရမ္ထက္ နည္းပါက ၀.၅ ကီလုိဂရမ္အျဖစ္ မွတ္ယူတြက္ခ်က္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

၂.၆။ ပစၥည္း အဝယ္ယူမွီ၊ ပစၥည္းဝယ္သည့္ အေတာအတြင္း၊ ပစၥည္းဝယ္ျပီးခ်ိန္ ( Chipo မွ ေရာင္းသူမ်ားထံ ပစၥည္းလက္ခံမရရွိမွီ) ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားနွင့္တူ ဝယ္သူ ႏွင့္ Chipo သည္ ပစၥည္းပယ္ဖ်က္ျခင္းအတြက္ သေဘာတူနိုင္သည္။

 

+ ေရာင္းသူမ်ားထံ စီးပြားရက္ ၅ ရက္အတြင္း ဆက္သြယ္ျပီးေသာ္လည္း ေရာင္းသူမ်ားထံမွ မည္သည့္ အေျကာင္းျပန္ျခင္းမ်ား မရွိ။

+ ေအာ္ဒါ ကို ေအာင္ျမင္ ျပီးစီးစြာ မမွာယူရေသးခင္ ဝယ္သူမွ ေအာ္ဒါ ကို ပယ္ဖ်က္နိုင္သည္။

 

- အကယ္၍ ေအာ္ဒါသည္ ဝယ္ယူေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ သို့မဟုတ္ ပို့ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေနပါက ဝယ္သူမွ ေအာ္ဒါ ပယ္ဖ်က္၍မရပါ။ အကယ္၍ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြင္း ဝယ္သူမွ ေအာ္ဒါပယ္ဖ်က္ရန္ ေတာင္းဆိုပါက ဝယ္သူမွ ဝန္ေဆာင္ခ ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ( Chipo မွ ဝယ္ယူခ၊ တရုတ္ဖက္ မွ ေရာင္းသူမ်ားထံ ေပးရေသာ သယ္ယူပို့ေဆာင္ခ )

 

၃။ တို္င္ျကားခ်က္မ်ား နွင့္ တိုင္ျကားခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း

၃.၁။ အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

 

- ဂိုေဒါင္ တြင္ ပစၥည္းမ်ား လက္ခံသည့္ ျဖစ္စဥ္အတြက္

 

ဝယ္သူသည္ ဂိုေဒါင္တြင္ ပစၥည္းလက္ခံရယူပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ပစၥည္းမ်ားကို ဂိုေဒါင္တြင္ စစ္ေဆးပါ။ ဂိုေဒါင္မွ ပစၥည္းမ်ားယူထုတ္ျပီးမွသာ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမ်ိဳးကို လက္မခံပါ။ အကယ္၍ သင္မွ သင့္ကိုယ္စား တစ္ေယာက္ေယာက္ အား ယူခိုုင္းပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤ အေျကာင္းအရာ ကို ေျပာျပထားပါ။

 

- အိမ္တြင္ ပစၥည္းလက္ခံသည့္ ျဖစ္စဥ္အတြက္

 

ပုိ့ေဆာင္သူမွ ပစၥည္းလာပို့ခ်ိန္ တြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပစၥည္းအေရအတြက္ကို စစ္ေဆးေပးပါ။ ပစၥည္းလက္ခံ ရယူျပီး ၇၂ နာရီအတြင္းသာ Chipo မွ တိုင္ျကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံမည္။

 

အထုပ္ ပစၥည္းမ်ားကို Chipo မွ ျပန္လာမယူမွီ မွန္ကန္တိက် ေသာ ပစၥညး္၏ ထုထည္ ႏွင့္ ဆိုဒ္ မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းထားရမည္။ ( မလက္ခံမွီ အထုပ္၏ ဓာတ္ပံု၊ တိုင္ျကားခ်င္ေသာ ပစၥည္း၏ ဓာတ္ပံု၊ အ ေလးခ်ိန္၊ ဆိုဒ္ ......... စသည္မ်ားပါဝင္ရမည္)

 

၃.၂. တိုင္ၾကားမွဳမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကို လုုပ္ေဆာင္ျခင္း

 

ေအာ္ဒါပို႔ျပီးေၾကာင္း " Delivered " လကၡဏာျပျပီး မေရာက္ရွိပါက ၀န္ေဆာင္္မွုကို အသံုးျပဳျပီး ၇၂ နာရီ အတြင္း အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း တိုင္ၾကားနိုင္သည္။

 

"Delivered" လကၡဏာသည္ ေအာက္ပါ Chipo စနစ္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္သည္။

 

- ၀ယ္သူမွ ပစၥည္းလက္ခံရရွိေၾကာင္း ကုန္ပို႔လြွတြင္ အတည္ျပဳသည္။

 

- ၀ယ္ယူသူမွ ပို႔ရႏ္ ကုန္ပစၥည္းကို Chipo ဂိုေဒါင္တြင္ လာေရာက္ရယူသည္ Chipo ဂိုေဒါင္ ၀န္ထမ္းမွ အတည္ျပဳည္။ ဤ status သည္

Chipo ဂိုေဒါင္မွ ကုန္ပို႕လြွကို အတည္ျပဳျပီး ၂၄ နာရီအတြင္း Auto Update ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 

- ဤစနစ္သည္ ကုန္စည္ပို့ေဆာင္ခ ေပးအပ္ျပီးပါက အလိုအလေ်ာက္ " Delivered " Status ကို ပို႔ေဆာင္ျခင္း နည္းစနစ္ ( အျမန္ပို႔ / ပံုမွန္ပို႕) အတိုင္း အလိုအေလ်ာက္ " Delivered " အျဖစ္ Update ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ သို႔မဟုတ္ Chipo ၏စနစ္မွ အျမန္ပို႕အတြက္ ၄ရက္အတြင္းႏွင့္ ပံုမွန္ပို႕ေဆာင္မွုမ်ားအတြက္ ၇ ရက္အတြင္း Chipo ဂိုေဒါင္မွ ကုန္ပို႕လြွာကို အတည္ျပဳသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ အလိုအေလ်ာက္ Update ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

- Chipo ရန္ကုန္ဂိုေဒါင္မွ ကုန္ပို႔လြွာကို အတည္ျပဳသည္နွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ ၇၂နာရီအတြင္း" Delivered" status ကို ဤစနစ္မွ အလိုအလေ်ာက္ Update ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

"၃.၃  တိုင္ၾကားျခင္း မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

 

- အကယ္၍ ေငြလြွဲျပီး ၀ယ္ယူသည့္ဆိုင္တြင္ ကုန္ပစၥည္းကုန္သြားျခင္း ၀ယ္ယူသူ လုိခ်င္သည့္ အေရေအတြက္ မရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက  ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေငြျပန္လည္ အမ္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Chipo မွ ၀ယ္ယူသူ၏ e-wallet ထဲသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

- ၀ယ္ယူသူ  ၀ယ္ယူစဥ္ကာလအတြင္း မွားယြင္းသည့္ အေရအတြက္ , အေရာင္ , အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေရြးမိပါက Chipo မွ တာ၀န္ယူလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

 

- အကယ္၍ ၀ယ္ယူသူမွ မွန္ကန္ေသာ အေရအတြက္ ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ထားေသာ္လည္း Chipo မွ မွားယြင္းေသာ ေအာ္ဒါကို တင္မိပါက Chipo မွ ၁၀၀% ေငြေျကးျပန္လည္ ေပးအပ္သြားမည္ သို႕ ၀ယ္ယူသူႏွင့္ သေဘာတူညီထားေChipo ႏွစ္နာေၾကးကို ျပန္လည္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

- အကယ္၍ တရုတ္ကုန္သည္မွ ပို႔ေဆာင္ရန္ မရွိ၍ ေငြၾကးျပန္လည္ ေပးအပ္လိုပါက တရုတ္ကုန္သည္မွ ေငြၾကးလက္ခံ ရရွိသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ Chipoမွ လက္ခံ ရရွိသည့္ ေငြၾကးအတိုင္း ၀ယ္ယူသူဆီသို႕ ျပန္လည္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

- အကယ္၍ တရုတ္ကုန္သည္မွ ပို႔ေဆာင္ရန္ မရွိသည္ကို အတည္မျပဳျပီး ေငြေၾကး မအမ္းေသးပါက Chipo မွ ေငြေၾကး ျပန္လည္ အမ္းေပးရန္ တာ၀န္ ရွိေသးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။- ပစၥည္း အာမခံခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ယ္ယူသူမွ တရုတ္ကုန္သည္ႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ အခ်က္အလက္အရ ျဖစ္ေစ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္၍ ျဖစ္ေစ ညွိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး လိုုအပ္ပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြြားရန္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

- တရုတ္ကုန္သည္အား ေစ်းႏွဳန္း ေလ်႔ာခ်ေပးရန္ သို႔ ပစၥည္းအသစ္ႏွင့္ လဲလွယ္ေပးရန္ အကယ္၍ သူတို႔မွ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးပါက

Chipo မွ လက္ခံရရွိသည့္ ေလ်ာ့ေစ်းေငြ သို႔ ျပန္အမ္းပစၥည္းကို ၀ယ္ယူသူဆီသို႔ ျပန္လည္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

- တရုတ္ဂိုေဒါင္မွ ျမန္မာဂိုေဒါင္သို႔ သယ္ေဆာင္ရာတြင္ က်ိဳးပဲ့လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ပါက ၀ယ္ယူသူအေနနဲ႔ အက်ိဳးအပဲ့ မျဖစ္ေစရန္ သစ္သားျဖင့္ ထုတ္ပိုးသည့္ ၀န္ေဆာင္မွဳကို ရယူရန္ Chipo မွ အၾကံျပဳလိုပါသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ Chipo မွ အက်ိဳးအပဲ့မ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ျပန္အမ္းေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳ လက္ရွိတြင္ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

- တရုတ္ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပစၥည္း သယ္ေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း ပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသည္ ရွိပါက Chipo မွ ၁၀၀ % ပစၥည္းတန္ဖိုး အတို္င္း ျပန္လည္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

- တရုတ္ကုန္သည္မ်ားထံမွ တိုင္ၾကားခ်က္ ေျဖရွင္းခ်ိန္မွာ အလြန္ တိုေတာင္းေသာေၾကာင့္  Chipo မွ ျပန္လည္ ေျဖၾကားထားေသာ တိုင္ၾကားခ်က္ကို ၀ယ္ယူသူမွ ၇ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ႏွင့္ အကယ္၍ အေၾကာင္းၾကားမွဳ မရွိပါက Chipoမွ တိုင္ၾကားခ်က္အား ျပန္လည္ ဖ်က္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

 

၄ - ေျဖရွင္းျခင္း ရပ္ဆိုင္းမွဳ ျပဌာန္းခ်က္

 

- ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚပါက Chipo မွ ေပးအပ္ထားေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္းျပီ အေၾကာင္းၾကားခ်င္းမ်ိဳး မ၇ွိဘဲ သင့္အေကာင့္အား ပိတ္ပင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

- Chipo ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳအား Chipo ၏ အတည္ျပဳခ်က္ မပါ၀င္ဘဲ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း။

- ေငြေရးေၾကးေရး ကိစၥမ်ားတြင္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားရန္ ၾကိဳးစားျခင္း ( ပစၥည္းအရည္အတြက္ ျပည့္စံုစြာ လက္ခံ ရရွိပါလ်က္ မျပည့္စံုေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္း ျပဌာန္းခ်က္တြင္ မပါ၀င္ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား တိုင္ၾကားျခင္း။

- Chipo ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မမွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စားသံုးသူမ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း သို႔ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ထိခိုက္ေစျခင္း။

- Chipo ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မေလ်ာ္ကန္ေသာ စကားလံုးမ်ား ညစ္ညမ္းေသာ အသံုးအႏွုန္းမ်ာ ႏွင့္ ရိုင္းစိုင္းေသာ အျပဳအမူမ်ား ျပဳမူျခင္း။

- Chipo ၏ စီမံခန္႔ခြဲေသာ အသင္းကုိ ေက်ာ္လြန္၍  Chipo ၏ ၀န္ေဆာင္မွဳႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အထင္မွားစေသာ အာမခံခ်က္ မရွိေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားေတာင္းဆိုျခင္း

19-04-2019
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}