စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်မူဝါဒများကို

Chipo ကေန တစ္ဆင့္ တရုတ္ သြင္းကုန္ ၀န္ေဆာင္မွဳ


တရုတ္ျပည္မွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းေသာ ေအာ္ဒါတစ္ခု ၀န္ေဆာင္မွဳကို ေအာက္ပါအတိုင္း တြက္ခ်က္ပါသည္၊၊

ေအာ္ဒါတစ္ခုအတြက္ သြင္းကုန္ ၀န္ေဆာင္ခ = ပစၥည္း ေစ်းနွဳန္း (၁) + တရုတ္ျပည္တြင္း ပို႔ကုန္ ၀န္ေဆာင္ခ + ၀ယ္ယူမွဳေၾကး + တရုတ္ျပည္မွျမန္မာနိုင္ငံသို့ နိုင္ငံတကာ ပို႔ေဆာင္ခ

(၁) ပစၥည္းေစ်းႏွုန္း = ပစၥည္းေစ်းနွန္းသည္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္  တင္ထားသည့္ ေစ်းနွုန္း သို့ ၀ယ္ယူသူႏွင့္ တရုတ္ကုန္သည္ အၾကား သေဘာတူညီထားေသာ ေစ်းနွုန္းျဖစ္သည္၊၊         
( ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ တင္ထားသည့္ ေစ်းထက္ မတူညီေသာ ေစ်းႏွင့္ တရုတ္ကုန္သည္ႏွင့္ သေဘာ တူညီထားပါက ေအာ္ဒါမတင္မီ  Chipo အား အသိေပးရန္)        
(၂) တရုတ္ျပည္တြင္း ပို႕ကုန္ ၀န္ေဆာင္ခ = တရုတ္ျပည္တြင္း ပို႔ကုန္ ၀န္ေဆာင္ခသည္ တရုတ္ကုန္သည္မွ Chipo ၏ တရုတ္ျပည္ရွိ warehouse သို႔ ပို႔ေဆာင္ခ ျဖစ္သည္၊၊ ဤ၀န္ေဆာင္ခသ္ည္ တရုုတ္ကုန္သည္မွ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ တင္ထားေသာ ပို႕ကုန္ ၀န္ေဆာင္ခ သို႔ ၀ယ္ယူႏွင့္ တရုတ္ကုန္သည္အၾကား Chipo ၏ ဂိုေဒါင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီထားေသာ ၀န္ေဆာင္ခ ျဖစ္သည္၊၊        
Taobao ႏွင့္ Tmall မွ မွာေသာ ၈၀ % ေသာ ပို႕ကုန္ ၀န္ေဆာင္ခမွာ အခမဲ့ျဖစ္ျပီး ေအာ္ဒါ ပစၥည္း၏ တရုတ္ျပည္တြင္း ပို႔ကုန္ ၀န္ေဆာင္ခကို တရုတ္ကုန္သည္မွတစ္ဆင့္ Chipo မွ update ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္၊၊        
(၃) ၀ယ္ယူျခင္း ၀န္ေဆာင္ခ = ပစၥည္းေစ်းႏွုန္း x ၀ယ္ယူမွဳ ရာခိုင္ႏွုန္း        

ပစၥည္းေစ်းႏွဳန္း ၀ယ္ယူမွဳ ၀န္ေဆာင္ခ
<50000 Ks 8%
50000 - < 500000ks 5%
500000 Ks > 2%

- ၀န္ေဆာင္မွဳ အခေၾကးေငြ တြက္ခ်က္ဖို႕ ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိိုး တစ္ခုစီကို တရုတ္ဆိုင္မ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ စုစုေပါင္း ေငြပမာဏ အေပၚ တြက္ခ်က္သည္၊၊                
- ဝန်​ဆောင်​ခကို 50​0ကျပ်​မှစ၍ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်၊၊            
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပို႕ကုန္ ၀န္ေဆာင္ခ ( တရုတ္ျပည္မွ ျမန္မာသို႔ ) = ကုန္ အေလးခ်ိန္ x အေလးခ်ိန္ ယူနစ္ ေစ်းနွုန္း

ပစၥည္း အေလးခ်ိန္ ခ်ိန္ယူနစ္ ေစ်းႏွဳန္း
<10Kg 2300Ks/Kg
10Kg - <20Kg 2200Ks/Kg
20Kg - <30Kg 2100Ks/Kg
30Kg - <50Kg 2000Ks/Kg
50Kg - <100Kg 1900Ks/Kg
100Kg - <500Kg 1800Ks/Kg
500Kg - <1000Kg 1700Ks/Kg
>1000Kg 1600Ks/Kg

မွတ္ခ်က္ ၁ ကီလုိဂရမ္ = ၂.၂ ေပါင္

မွတ္ခ်က္                
- ပစၥည္းအားလံုးသည္ ပံုမွန္ အေလးခ်ိန္ ႏွင့္ ထုထည္ၾကီးမား၍ အေလးခ်ိန္ေပၚ မူတည္ျပီး အတြဲျဖင့္ သတ္မွတ္ေသာ အေလးခ်ိန္ ဟူ၍ ရွိသည္၊၊ ႏွစ္ခု အေလးခ်ိန္ ယွဥ္ပါက ပိုေလးေသာ အေလးခ်ိန္ကိုသာ ၀န္ေဆာင္ခ သတ္မွတ္ရန္ ေရြးယူမည္ ျဖစ္ပါသည္၊၊                
အတြဲ အေလးခ်ိန္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း တြက္ခ်က္ပါသည္၊၊ Volume ကို အေလးခ်ိန္ ( ကီလုိဂရမ္) = အရွည္ (စင္တီမီတာ) x အက်ယ္ (စင္တီမီတာ) x အျမင့္ ( စင္တီမီတာ) / 6000  ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါသည္၊၊                
- အေလးခ်ိန္ ယူနစ္ေစ်းသည္ စုစုေပါင္းမွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းအေလးခ်ိန္ျဖင့္ တြက္ခ်က္သည္၊၊                
- စုစုေပါင္း အေလးခ်ိန္ ၀.၅ ကီလိုဂရမ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းပါက ၀.၅ ကီလိုဂရမ္မွ စ၍ တြက္ခ်က္သည္၊၊                
- ပစၥည္္း၀န္ေဆာင္ေၾကးသည္ တရုတ္ျပည္ရွိ Chipo Warehouse မွ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ Chipo Warehouse သို႕ အေရာက္ပို႕ေဆာင္ခ အား ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊                
                
အထက္ပါ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအျပင္ Chipo မွ ကုန္ပစၥည္း စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သစ္သားျဖင့္ ထုတ္ပိုးေသာ ထပ္ေပါင္း ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုလည္း ေပးသည္၊၊                
အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ပစၥည္းေအာ္ဒါ တင္သည့္အခ်ိန္တြင္ မက္ေဆ့ခ်္ေဘာက္မွ ေျပာဆို၍ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။          

Quantity of products / Order

Inspection Service Fee (Ks/Product)
Normal product
( >= 10 Yuan)
Accessories
(< 10 Yuan)
၁-၅ ၅၀၀ ၁၀၀
၆-၂၀ ၃၀၀ ၈၀
၂၁-၁၀၀ ၂၀၀ ၇၀
၁၀၁-၂၀၀ ၁၀၀ ၅၀
>၂၀၀ ၀န္ေဆာင္မွဳ မရွိေသး

၀န္ေဆာင္မွဳ မရွိေသး

 - မွတ္ခ်က္                                 
- Chipo မွ တရုတ္ကုန္သည္မွ Chipo Warehouse သို႔ ပစၥည္းမ်ား လက္ခံရရွိသည့္အခါ  ၀ယ္ယူသူမွာယူထားသည့္အတိုင္း အရည္အတြက္ ပည့္မွီျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးေပးမည္ ျဖစ္ျပီး အထုူးသျဖင့္ ဖက္ရွင္ပစၥည္းမ်ား မွာယူရာတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္ အေရာင္အေသြး ကြာျခားမွုမ်ား ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ တင္ထားသည့္အတိုင္း ဟုတ္မဟုတ္ကိုလည္း ေသေေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။                                
- Chipo  မွ ကုန္ပစၥည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား , ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြး , အတုအစစ္ , ထုတ္ကုန္ အမွတ္တံဆိပ္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ပါ။                                
- ၀ယ္ယူသူမွ မွာယူထားသည့္အတိုင္း အေရအတြက္မ ျပည့္မွီျခင္း Chipo မွ တာ၀န္ယူထားသည့္ အေျခခံ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား မွားယြင္းပါက ၁၀၀ % ေငြျပန္လည္အမ္းေပးသြားမည္  ျဖစ္ပါသည္။

သစ္သားျဖင့္ ထုတ္ပိုးျခင္း ၀န္ေဆာင္မွု                                    

  1st kg The following kg
သစ္သားျဖင့္ ထုတ္ပိုး ၀န္ေဆာင္ခ 20 yuan / kg 1yuan / kg
19-04-2019
  • {{'COMPLAINT_CREATE'|translate}}